فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست

تأثیر متقابل حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق محیط زیست

فاطمه نیاورانی ۱

چکیده

در ارتباط با تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق محیط زیست ، تئوری های مختلفی همچون لنگر گاه آلودگی ،رقابت به سمت پایین ، حفاظت از واردات و … مطرح و به اثرات مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر محیط زیست پرداخته می شود. در بحث تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر سرمایه گذاری خارجی ابتدا به تعریف توسعه پایدار و اصول اساسی ای که در فرایند رشد و توسعه در بعد داخلی و خارجی و چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه خارجی توصیه شده می پردازیم و سپس اقداماتی که در عرصه بین المللی برای کاهش اثرات مخرب و منفی سرمایه گذاری خارجی بر محیط زیست انجام شده را بیان می کنیم .و البته در
پایان خواهیم دید علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته ، همچنان در رابطه بین منافع زیست محیطی و منافع اقتصادی ، این کفه منافع اقتصادی است که سنگین تر است و به ویژه در کشورهای در حال توسعه لزوم وضع قواعد پیشگیرانه در جهت حفظ محیط زیست و پیش بینی سیستم نظارتی و اجرایی قوی برای اجرای قواعد زیست محیطی به شدت احساس می شود.

واژگان کلیدی:
سرمایه گذاری خارجی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، توسعه پایدار ، لنگر گاه آلودگی ، سازمان تجارت جهانی

۱-دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران شمال

دانلود کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.