فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

چک غیر قابل پرداخت

چک غیر قابل پرداخت

وصول چک برگشتی مسئله‌ای است که شاید در ابتدا آن‌قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن منصرف شود.
چک غیر قابل پرداخت را می توان به سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی مطالبه کرد.
گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل و غیر قابل پرداخت، خود، جرم است و به همین خاطر مجازات‌هایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال ۸۲، به تصویب رسیده است.
چك مطابق با «قانون صدور چك» در حكم سند رسمی است. از این خصوصیت می‌توان در مطالبه‌ی چک غیر قابل پرداخت از طریق ثبت نیز اقدام کرد.
طبق قانون صدور چک

صادركننده‌ی چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتی تنظيم نمايد كه بانك به عللی از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگی در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نمايد. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
جهات كيفری چك غیر قابل پرداخت، مواردی هستند كه اگر صادركننده‌ آنها را رعايت نکند قابل تعقيب كيفری است


طبق قانون در موارد زير صادركننده قابل تعقيب كيفری نيست:

• در صورتی‌كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
• هرگاه در متن چك وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
• چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
• هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
• در صورتی‌كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارنده‌ی چک می‌کند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمی‌نگرند. حتی نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می‌توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.

چک غیر قابل پرداخت سقوط به ورطه ناوبودی

مهدی مقسومی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.