فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی

Study of efficient strategies in contracts financed BOT during the recession

 

The progress of countries and create a process to improve the situation of economic recession has led the State in their internal administrative process to use the BOT contracts from the private sector and its involvement in the work and partnerships. . In the present article, which has been compiling a library method, we first discussed the concept of strategy and continue to introduce BOT financing contracts and its types and methods of financing BOT contracts and Then talk to the introduction of risk in contracts available in the recession and appear when economic crisis, we have dealt And finally to review strategies including financial strategy that improves the process of BOT financing contracts and their relationships with such contracts pay during the recession.

  

Keyword: International Commercial Law, Financing  Contracts, Strategy, BOT

 

 

بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی

 

علیرضا حسنی۱، امیرعاشوری۲

۱دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

 

چکیده

پیشرفت کشورها و ایجاد روندی برای بهبود وضعیت رکود اقتصادی باعث شده که دولت ها در روند اجرایی داخلی خود از قراردادهای BOT استفاده کنند و بخش خصوصی را در کارهای خود دخالت داده و مشارکت کنند. در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است، ابتدا به مفهوم استراتژی پرداخته ایم و در ادامه قراردادهای تامین مالی BOT را معرفی و انواع آن و به روش های تامین مالی قراردادهای بی او تی  پرداخته شده است و سپس بحث به معرفی ریسک و رکود موجود در قراردادهای بی او تی که در هنگام بحران اقتصادی نمایان می شوند پرداخته ایم و در آخر به بررسی  استراتژی هایی از جمله استراتژی مالی که باعث بهبود روند قراردادهای تامین مالی BOT و ارتباط آنها با این گونه قراردادها در دوران رکود اقتصادی میپردازیم.

 

کلید واژه: حقوق تجارت بین الملل، قراردادهای تامین مالی، استراتژی، بی او تی

منابع :

منابع

calandro, j., & flynn, r. (2007). on financial strategy. q emerald group publishing limited, business strategy series, 8(6), 409-417 .

frank, m. z., & goyal, v. k. (2003). testing the pecking order theory of capital structure. financial economic, 217-248 .

mousavi, s. (2006). islamic justification of credit derivatives for managing risk in islamic banking industry. islamic economic conference. kuala lumur, malaysia .

sapte, w. (1997). project finance (the guide to financing build-operate-transfer projects). euromoney .

slater, s., & zwirlein, t. (1996). the structure of financial strategy: patterns in financial decision making. managerial and decision economics, 17 .

UNCITRAL. (1993). legal guide on international countertrade transactions. p. 208 .

unido. (1996). guide lines for infrastructure development through bot project. pp. 3-8 .

zimmerer, w. t., & scarboroagh, n. (1996). enterpreneurship and the new venture formation prentice hall internetional edition .

بقایی, ع., موسوی, س., وثوق, ب. ) ۱۳۱۱ (. استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی. اندیشه

– . مدیریت, ۱۴۱ ۱۲۷

چسترآرتور, و., هاینز, ر. ) ۱۳۱۲ (. مدیریت ریسک )اول ed .(. )د. ونوس, ح. گودرزی, Trans .( تهران: نگاه دانش.

حسن قلی پور, ط., آقا زاده, ه. )تابستان ۱۳۱۴ (. برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط. پژوهشنامه بازرگانی,

.) سال نهم)شماره ۳۰

حسینی, س., نکویی زاده, م., مخزن قدیمی, م. ) ۱۳۷۵ (. تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران

– . رکود. مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی, ۱۳۷ ۱۱۹

راعی, ر., سعیدی, ع. ) ۱۳۱۹ (. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک )سوم ed .(. تهران: سمت.

شکارچی, س., حسینعلی پور, س. )خرداد ۱۳۱۱ (. ساختار و روش اجرای پروژهای bot و مدیریت آنها. اولین همایش مدیریت

پروژه.

. فارسی, ج. ) ۱۳۳۳ (. استراتژی ملی, گزارش سمینار. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ص ۳۳

فلاح شمس, م., تاجمیر ریاحی, ح., مظفری, ح. ) ۱۳۷۲ (. مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT . کنفرانس

بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران, p. 532 .

فلاحی, آ. ) ۱۳۷۳ (. بررسی تحلیلی ساختار قرارداد BOT )نسخه اول(. تهران: انتشارات بهنامی.

قاسمی, س. ) ۱۳۱۲ (. بررسی راه های تجهیز و توسعه منابع مالی خارجی. مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

کرمی قهی, و. ) ۱۳۹۰ (. اصول و مبانی اقتصاد کلان )چاپ اول ed .(. تهران: نشر تابان.

هانگر, ج. د., توماس, ا. و. ) ۱۷۷۲ (. مبانی مدیریت استراتژیک )نسخه چاپ سوم ۱۳۱۳ (. )س. م. اعرابی, د. ایزدی, مترجم( تهران:

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.