فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

تکامل حقوق بین الملل

تکامل حقوق بین الملل

جامعه بین المللی اخلاق و انسانی شدن حقوق بین الملل

هوشیار ویسی ۱

چکیده:

حقوق بین الملل، خاص جامعه بین المللی است و هدف از آن برطرف نمودن نیازها و ضرورت های چنین جامعه ای است. از این رو فهم اخلاق در این جامعه، متفاوت از جوامع داخلی است. در جواب این پرسش که آیا می توان از وجود اخلاق در حقوق بین الملل دفاع نمود؟ قطعا جواب مثبت است. با این حال هدف ما در اینجا بررسی رابطه انتزاعی و فلسفی اخلاق و حقوق بین الملل نیست، بلکه برجسته کردن برخی از رویدادها و وقایع بین المللی است که نشان می دهد حقوق بین الملل، این حوزه حاکمیت محور، به سوی انسانی شدن گرایش زیادی پیدا نموده است. از آنجایی که انسان، کانون اخلاق و حقوق در جامعه بین المللی و نیز جوامع داخلی است، به تبع، آشکارتر ساختن فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل در یک فرایند تاریخی بهتر می تواند جایگاه اخلاق و پیشرفت های صورت گرفته در این قلمرو را نشان دهد.

لغات کلیدی:

اخلاق، جامعه بین المللی، حقوق بین الملل، انسانی شدن حقوق بین الملل، حقوق بشر

۱- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل)

دانلود کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.