فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا

عملکرد نظارتی و شبه قضایی اتحادیه آفریقا

مریم سالمی۱

چکیده:

سازمان وحدت آفریقا و پس از آن اتحادیه آفریقا براي تحقق برنامه هاي خود نیازمند یکسري ابزار وسازوکار می باشدکه یکی از آنها نظارت شبه قضایی است. این سازوکار با بهره گیري از عملکرد ارگانهاي مخصوصی به بهبود وضعیت حقوق توانسته علی رغم نوپا بودن بهره مندي مثبتی از این سازوکار داشته AU بشر در این قاره قدم برداشته است؛ لذا اتحادیه آفریقا شوراي صلح و امنیت، مجلس پان آفریقا و شوراي اقتصادي، اجتماعی و ،AU مانند کمیسیون AU باشد. ارگانهاي داراي نقش در بهبود وضعیت حقوق بشر در آفریقا تحت سازوکار شبه قضایی اتحادیه هستند. بیشترین ECOSOCC فرهنگی بار حقوق بشر در آفریقا بر عهده کمیسیون است. کمیسیون در واقع رکن نظارتی منشور است مهمترین کارکرد این رکن حمایت از حقوق بشر و رسیدگی به شکایاتی است که درباره نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی به آن می شود. شوراي صلح و امنیت بازیکن کلیدي در توسعه صلح و امنیت در آفریقاي بدون اختلاف می باشند. تأسیس شوراي اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی در اتحادیه آفریقا نشان دهنده آغاز نبرد و تلاش توسط ارگانهاي جامعه مدنی براي وسعت اداري درون تشکیلات اتحادیه آفریقا و یک ارگان مشورتی مرکب از گروههاي حرفه اي و اجتماعی متفاوت در اتحادیه آفریقا است. مشکلات فراوانی سر راه حقوق بشر و دستیابی بهتر به کارکرد حمایتی کمیسیون در این باره و با توجه به اوضاع موجود دربرخی از کشورهاي آفریقایی همچون سودان، لیبی و وقایع رواندا و سیرالئون وجود دارد؛ اما کمیسیون با عملکرد شبه قضایی و شبه قانونگذاریش می تواند در این راه بسیار مؤثر باشد. شوراي صلح و امنیت منطقاً بیان می کند که باید روابطش را با اجلاس سران و شوراي AU کمیسیون و دادگاه آفریقایی جدید توضیح دهد. این دادگاه قضایی نقطه مقابل ارگانهاي سیاسی اجرایی و شوراي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می باشد. هر دو شوراي صلح و امنیت و کمیسیون پاسخگوي اجلاس هستند. بنابراین شاید نتوان گفت که اتحادیه آفریقا تا مرز استقرار کامل حقوق بشر و حقوق بنیادین در این زمینه پیش رفته باشد، و اتحادیه آفریقا زمان زیادي لازم دارد تا با انجام بستر سازي هاي فرهنگی مناسب به پیاده سازي تمام قوانین مناسب خود برسد.

واژگان کلیدي:

سازوکار شبه قضایی، اتحادیه آفریقا، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، شوراي صلح وامنیت، شوراي اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی

۱-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.