فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی

مداخله دولتها در بحران سوریه از منظر حقوق بشردوستانه

مداخله دولتها در بحران سوریه از منظر حقوق بشردوستانه

لیلا رمضانی ۱
چکیده
بحران سوریه از مارس سال ۲۵۱۱ و در پی تظاهراتهای محدود و پراکنده مردمی که تحت تأثیر بهار عربی و تبلیغات رسانه های پرنفوذ آغاز گردید. که در پی گسترش خشونت ها، گزارش هایی در نیمه دوم سال ۲۵۱۱ توسط نهادهای بین المللی منتشر شد که در آن ها تأکیدگردید نیروهای دولتی و شبه نظامیان، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک شده ، و این اعمال با آگاهی و رضایت بالاترین مقامات دولتی بوده است با این حال، بحران سوریه با دخالت محور غربی عربی ترکی، به جنگ همه جانبه علیه نظام حاکم بر این کشور تبدیل شده است بحران سوریه دارای ابعاد و پیچیدگی های خاص خود می باشد از سویی مخالفان معارض سوری قرار دارند که عده ای بحران سوریه را یک جنگ داخلی می دانند و از طرف دیگر گروه تروریستی داعش می باشد که یک تهدید بین المللی برای همه کشورهای جهان می باشد وبه بحران سوریه ابعاد بین المللی می دهد و دولت ها با استنادبه قطعنامه ۱۳۳۱ شورای امنیت حق ذاتی دفاع از خود را دارند بحران سوریه می تواند دارای ابعاد جنگ داخلی و بین المللی مبارزه با تروریسم باشد که با این تفسیر امکان مداخله دولتها در بحران سوریه بر طبق حقوق بشردوستانه متفاوت می باشد این بحران تاکنون جان هزاران نفر از مردم بیگناه این کشور را گرفته است. اکنون، پس از خرابی های بسیار که بازسازی آنها نیازمند سالها تلاش و هزینه برای سوریه می باشد ،شورای امنیت نقشه راه صلح در سوریه را تحت عنوان قطعنامه۲۲۴۰ تصویب نمود، ژانویه ۲۵۱۳ را به عنوان تاریخ مناسب گفتگو بین دولت سوریه و مخالفین جهت پایان دادن به جنگ داخلی و حصول صلح تعیین نمود.اما با تصویب این قطعنامه همچنان ایده مداخله بشردوستانه دولتها در سوریه به قوت خود باقی است مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد و ماهیت بحران سوریه با توجه به تعریف حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد که باذکر مصادیقی از مبانی مداخله بشر دوستانه دولتها در معاهدات بین المللی، حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و نهایتاً رویه دولتها،به ابعاد حقوقی با تأکید بر مسئله سوریه می پردازد.

کلید واژگان:
حقوق بشردوستانه، اصل عدم مداخله،تروریسم ،تجاوز، مسئولیت حمایت.

۱ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

 

منابع

۱ آقایی،داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۱۱ ، انتشارات سرای عدالت. –

۲ ابراهیم گل علیرضا، مسئوولیت بین المللی دولت )متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل(، موسسه مطالعات و پژوهشهای –

شهر دانش ، , ۱۳۷۳

-۳ فلک دیتر ، با هتمام سید قاسم زمانی ، نادر ساعد ،حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ،انتشارات شهر دانش ،, ۱۳۷۱

۴ کولب رابرت و هاید ریچارد ، مترجم سید حسام الدین لسانی ،درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین الملی ،انشارات مجد –

. ، چاپ اول ، ۱۳۷۴

۰ کرمی جهانگیر ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، –

۱۳۹۰,

-۳ ضیایی بیگدلی ،محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات گنج دانش , ۱۳۹۱

۹ پ.و آنتونی.راجرز، مالرب پل ، ترجمه کمیته ملی حقوق بشردوستانه ، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ، انتشارات –

امیر کبیر ، , ۱۳۱۹

-۱ ممتاز جمشید و رنجبریان امیرحسین ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مخاصمات مسلحانه، نشر میزان، . ۱۳۱۳

۷ وکیل، امیرساعد، نظریه مسئولیت حمایت، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم. –

-۱۵ کریمی احمد ، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور ۱۳۹۰ ، ص , ۱۵۱

– ۱۳۷۲,، ۱۱ مرادی عبدالله ،بحران سوریه ،امکان و امتناع مداخله بشردوستانه ،فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره ۲

۱۲ ر ضایی محمد تقی ،ایلخانی پور علی،سهیلا کوشا ، مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه در چهارچوب دکترین های –

. نو،نظریه مسئوولیت حمایت ، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم/ شماره ی پانزدهم/ بهار ۱۳۷۴

– ۱۳ H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , 1772 ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , 1775 ; I . Claude , ” The Blueprint ” , International conciliation , no . 032 , March 1731 ; I . Claude , ” United Nations Use of Military Force ” . 9 J . A . C No . 2 , June . . 1733

– ۱۴ J . L . Brierly , ” some implications of the pact of paris ” , 15 B . Y . I . L , 1727 , p . 14. see also Q . wright , ” The Meaning of the pact of paris ” , 29 A . J . I . L , 1733 ; F . Kellogg , ” The war prevention policy of the U . S . A ” , 22 A . J . I . L .. . 1721

– ۱۰ seeeclaration on friendly relations ( 1795 ) , GA res . 2320 ; Definition of aggression , ( 1790 ) , GA res . 3314 ; Declaration on the Non – Use of Force , ( 1711 ) , GA res . . 22/42

– ۱۳ military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( 1713 ) , ICJ , rep . 14 , ( Judgement of June 29 ) paras 119 172 . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , ” The attitude of western states towards legal aspect of the use of force ” , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : 430 , 1713 ; B . szego , ” The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force ” , in cassese . Ibid .

-۱۹ The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( 1773 ) , 223 , para ..95

-۱۱ The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( 1773 ) , 223 , para ..95

– ۱۷ B . simma , ” NATO , the UN and the use of force : legal Aspects ” , 15 E . J . I . L , 1777 , pp . – . ۱

– ۲۵ clinton speech at htt : //www.the – times . co . uk/cgi – bin/Backissue? Available in september 2555 . see also the times , ” us threatens to attack attack again ” , on september , 3

, ۱۷۷۳ at http://ww . the – times . co . uk/cgi – bin/Backissue? Available in september 2555 . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , ” we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted ” . see N . D . white , ” commentary on the protection of the kurdish safe – haven : operation desert strike ” , 2 Nottingham J . A . C . L , December 1773 , p . 251 . see also c . antonopoulos , ” The unilateral use of force by states after the end of the cold war ” ,

۴ nottingham J . A . C . L , June 1777 , p 102 ; S . subedi , ” The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states ” , 33 G . Y . I . L 1774 ; D . P . O Connell , ” Continuing limits on united nations intervention in civil war ” , 39 Ind . L . J , . 1772

– ۲۱ clinton s address on air – strikes against yugoslavia , NYT . 24 march , 1777 . NYT cited full text of tony blair s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , ” The blair doctrine : this is an ethical fight ” , Independent on sunday , march 21 , 1777

– ۲۲ statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on 24 march 1777

in the new york times at www.nytimes.com NYT .

– ۲۳ Declarition on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affair of States an Protection of the Independent Sovereignty .

-۲۴ Charter of the United Nations(adopted 26 June 1945,entered into force 24 october 1945) 892 UNTS 119 (un charter .)

-۲۰ http://www.un.org/press/en/2012/sc10609.doc.htm .

-۲۳ http://www.un.org/press/en/2012/sc10618.doc.htm .

-۲۹ http://www.un.org/press/en/2015/sc12109.doc.htm .

– ۲۱ http://www.cfr.org/syria/un-general-assembly-resolution-66253-syria/p27403 .

-۲۷ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/20RegularSession.aspx .

http://www.un-documents.net/a20r2131.htm.. -35

-۳۱ carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48434 .

-۳۲ The Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with Commenttaries ,2002

دانلود متن کامل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.