فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور رده

حقوق کیفری بین المللی

حقوق کیفری بین المللی رشته ای از حقوق بین المللی است که واجد جنبه کیفری وموضوع ان جرایم بین المللی است مرتکبین ان عمدتا دولت ها هستند .بنابراین بین المللی بودن این رشته  خصیصه ذاتی ان را تشکیل می دهد .از همین رو برخی ان را جرایم  بین المللی و عده ای حقوق جزای بین دولت ها نام نهاده اند.

هدف اصلی حقوق  کیفریبین المللی عبارت است از اتخاذ تدابیر بین المللی برای جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی بین المللی  و در صورت لزوم مجازات کردن کسانی که برهم زننده این نظم هستند.برای این منظور قراردادهای متعددی به تصویب دولت ها و مجامع بین المللی رسیده است که منبع حقوقی ان را تشکیل و مهمترین ان ها علاوه برقراردادهای مربوط به جنایتکاران جنگی جنگ های اول و دوم عبارتند از

–معاهدات بین المللی در خصوص منع انتشار صورقبیحه

–قرارداد مربوط به قاچاق مواد مخدر

–ساختن پول تقلبی 1292

–مجازات تروریسم بین المللی 1937

–حفظ و حمایت افراد غیرنظامی و مغروقین و اسرای جنگی1949

–مقررات مربوط به جلوگیری از هواپیما ربایی1971