فضایی برای به اشتراک گذاشتن تحلیل های ناظر بر تحولات و آموزه های حقوق | زندگی بهتر در سایه ی اخلاق و فرهنگ حقوقی
مرور برچسب

حفظ تمامیت ارضی

آثار وتبعات الحاق کریمه به روسیه

قاعده حقوقی که برای تعیین سرنوشت بکار میرود مسلما جدا از تجزیه طلبی واستقلال دولتها می باشداحترام به تمایلات قومی ونژادی یک ملت وارمانهای آنها بی شک احترام به تمامیت ارضی وحاکمیت آن دولت نیز خواهد بود درواقعه این اصول بیانگراین خواهد بود که…